Plan

Om kurset:

Dersom interessa er stor, startar vi på same tid eit digitalt kurs for deltakarar utanom Bergen.

 

Fyrste gong me køyrer kurset, vil kursavgifta vera 2.500,- kroner.

(For medlemmer av Memoar vil kursavgifta vera  2.000,-)

 

Kursleiar - både for fysisk og digitalt kurs -  vil vera Bjørn Enes, frilansjorunalist og tidlegare  leiar av Memoar.

Kursplan: 

Fysisk kurs startar onsdag 10. januar i Folkeverkstad for munnleg historie, Lodin Leppsgt. 2b  

Digitalt kurs startar fredag 12. januar - påmeldte får tilsendt nettadresse 


Fyrste samling - ca 3 timar:

Presentasjonsrunde. Vi tar oss god tid til å bli litt kjende med kvarandre, og til å utveksle tankar om kva ei livsforteljing - eit memoar - kan innehalde. 


Kursleiar går gjennom ambisjonane med kurset, kva vi skal innom og korleis utbytet kan bli best. 


Vi diskuterar kvifor eit munnleg historie intervju er ein god oppstart - sjølv om målet er ei bok. Planen er at alle deltakarane skal få tilbod om eit slikt intervju - med resten av gruppa som tilhøyrarar. Vi avtalar kven som skal bli intervjua på samling 2.  Og vi avtalar nokre enkle "heimeoppgåver" til neste gong. 

Andre samling - ca 3 timar:


Tredje samling:

Fjerde samling:   

Mellom fjerde og femte samling gjennomfører vi ein serie ein-til-ein-intervju der berre kursleiar og ein av deltakarane er til stade om gongen. Ca. ein time pr. intervju. 

Femte samling:

Sjette samling:

Generelle tema:

Dette er ei stikkordsmessig liste over tema som  vi tar saman med diskusjonane om det enkelte memoaret/intervjuet: